Legislaţie

Ordin nr. 1.809 / 2004

ORDIN nr. 1.809 din 6 decembrie 2004

Pentru aprobarea Registrului special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.201 din 15 decembrie 2004
Data intrarii in vigoare : 15 decembrie 2004

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba modelul Registrului special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14) si Normele privind intocmirea si utilizarea aceluiasi Registru, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Registrul special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14) va fi snuruit, sigilat si inregistrat la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are adresa/sediul social declarat persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice autorizate sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea cate unul dintre aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru adresa punctului de lucru/sediului secundar.

ART. 3

Persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare una sau mai multe dintre operatiunile prevazute la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, poate intocmi un singur registru pentru toate operatiunile pe care le desfasoara sau cate un registru pentru fiecare operatiune, cu mentionarea pe formular a operatiunii desfasurate.

ART. 4

Directia de reglementari contabile, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,Gheorghe Gherghina, secretar de stat Bucuresti, 6 decembrie 2004.

Nr. 1.809.

ANEXA

*T*

*Font 7*

 

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTA

 a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Nr ¦Data ¦             INTRARI                 ¦       MARCARE        ¦            IESIRI              ¦    ¦

¦crt¦inre-+-------------------------------------+----------------------+--------------------------------¦    ¦

¦   ¦gis- ¦Docu-¦Denu- ¦Cod  ¦Nr.   ¦Mate- ¦Ex- ¦Denu-¦Can- ¦Gre-¦Meta-¦Docu-¦Denu- ¦Cod  ¦Nr.   ¦Mate- ¦    ¦

¦   ¦trare¦men- ¦mirea ¦o-   ¦obiec-¦rial  ¦pli-¦mirea¦tita-¦uta-¦lul  ¦men- ¦mirea ¦o-   ¦obiec-¦rial  ¦    ¦

¦   ¦     ¦tul  ¦obiec-¦biect¦te/   ¦(met. ¦ca- ¦obiec¦te   ¦te  ¦pre- ¦tul  ¦obiec-¦biect¦te/   ¦(met. ¦OBS.¦

¦   ¦     ¦(fel,¦telor ¦     ¦Greu- ¦pret/ ¦tii ¦telor¦(nr. ¦to- ¦tios ¦(fel,¦telor ¦     ¦Greu- ¦pret/ ¦    ¦

¦   ¦     ¦nr., ¦(pe   ¦     ¦tatea ¦aliaj/¦    ¦     ¦buc) ¦tala¦si   ¦nr., ¦(pe   ¦     ¦tatea ¦aliaj/¦    ¦

¦   ¦     ¦data)¦cate- ¦     ¦totala¦pia-  ¦    ¦     ¦     ¦(gr.¦ti-  ¦data)¦cate- ¦     ¦totala¦pia-  ¦    ¦

¦   ¦     ¦     ¦gorii)¦     ¦(gr./ ¦tra); ¦    ¦     ¦     ¦    ¦tlul ¦     ¦gorii)¦     ¦(gr./ ¦tra); ¦    ¦

¦   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Titlu ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦    ¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦   4  ¦  5  ¦  6   ¦  7   ¦  8 ¦  9  ¦  10 ¦ 11 ¦  12 ¦ 13  ¦  14  ¦ 15  ¦  16  ¦  17  ¦ 18 ¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+---+-----+-----+------+-----+------+------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+------+----¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                                                                  Cod 24-5-14

 

*ST*

 

 

NORME

privind intocmirea si utilizarea Registrului

special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase,

aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14)

1. Serveste ca document obligatoriu de inregistrare cronologica a tuturor operatiunilor privind intrarile, respectiv iesirile de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

2. Se intocmeste intr-un singur exemplar de persoanele fizice sau juridice autorizate sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunii inregistrate, incepand de la 1 ianuarie respectiv de la inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv pana la incetarea activitatii.

In coloana 2 se inscrie data (ziua, luna, anul) inregistrarii, care trebuie sa coincida cu data in care are loc efectiv operatiunea.

In coloana 3 se completeaza felul, numarul si data documentului de intrare a obiectelor intrate (factura fiscala, avizul de insotire a marfii, bonul de comanda etc., dupa caz).

In coloanele 4 si 14 se inscriu denumirile obiectelor intrate/iesite, pe categorii de obiecte, stabilite si definite de operator, care pot fi grupuri de marfuri cu acelasi pret per unitate de masura sau per bucata, ori acelasi gen de obiecte, cum ar fi inele de dama, cercei, lantisoare etc.

In coloanele 5 si 15 se inscrie codul obiectelor intrate/iesite care, pe langa materialul pretios, contin si un alt material la care nu se face referire (tablouri, icoane, ceasuri, obiecte de birou, alte obiecte decorative etc.), in cazul in care evidenta obiectelor se tine pe coduri.

In coloanele 6 si 16 se inscrie numarul total de astfel de obiecte, daca evidenta se tine pe coduri sau greutate totala, pe categorii de obiecte, potrivit documentelor de intrare, respectiv de iesire, daca evidenta nu se tine pe coduri.

In coloanele 7 si 17 se inscriu felul si titlul metalului pretios sau al aliajului acestuia, precum si felul si caratajul pietrelor pretioase, daca este cazul.

In coloana 8 se specifica scopul intrarii: pentru vanzare, prelucrare, reparatie etc.

Coloanele 9, 10, 11 si 12 se vor completa de persoanele fizice si juridice autorizate sa marcheze obiectele si bijuteriile cu marca de garantie proprie.

In coloana 13 se specifica felul, numarul si data documentului de iesire.

3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

4. Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care stau la baza intocmirii lui.