Legislaţie

Ordin nr. 214 / 2011

ORDIN nr. 214 din 16 noiembrie 2011 privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor 

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011
Data intrarii in vigoare : 19 noiembrie 2011

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11 octombrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley,

in temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Marca de garantie proprie a producatorilor, importatorilor sau vanzatorilor reprezinta semnul individual al acestora, prin care se certifica titlul aplicat pe obiectele din metale pretioase.

ART. 2

(1) Continutul marcii de garantie proprie este format dintr-un cod alfanumeric, in care literele reprezinta simbolul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, unde persoana fizica autorizata sau persoana juridica autorizata isi are sediul profesional sau, dupa caz, sediul social, iar cifrele reprezinta numarul de ordine al marcii, stabilit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2) In cazul in care persoana fizica autorizata sau persoana juridica autorizata sa isi marcheze obiectele din metale pretioase cu marca de garantie proprie are desemnate doua sau mai multe persoane in acest scop, personalizarea se realizeaza prin adaugarea, dupa codul alfanumeric, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.

(3) Continutul marcii de garantie proprie se inscrie:

a) pentru aur - intr-o elipsa;

b) pentru argint - intr-un dreptunghi;

c) pentru platina - intr-un romb;

d) pentru paladiu - intr-un hexagon neregulat.

ART. 3

Modelele marcilor de garantie proprie utilizate de catre producatorii, importatorii sau vanzatorii de obiecte din metale pretioase sunt prevazute in anexa nr. 1.

ART. 4

Pentru stabilirea continutului marcilor de garantie proprie, persoanele fizice autorizate si persoanele juridice autorizate sa isi marcheze obiectele din metale pretioase vor completa si vor transmite la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.

ART. 5

In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate continutul marcii sau, dupa caz, al marcilor stabilite pentru fiecare persoana desemnata, impreuna cu schita acestora, eliberand in acest sens o adeverinta, al carei model este prevazut in anexa nr. 3.

ART. 6

(1) Inainte de aplicarea marcilor de garantie proprie, persoanele fizice autorizate si persoanele juridice autorizate trebuie sa inregistreze aceste marci la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Inregistrarea se realizeaza prin amprentarea, fotografierea, inscrierea marcilor de garantie proprie in registrul de evidenta a acestora si eliberarea unui certificat de inregistrare, al carui model este prevazut in anexa nr. 4, certificat ce cuprinde si informatii legate de desfigurarea marcilor de garantie proprie.

(3) Pentru fiecare marca de garantie proprie personalizata, inregistrata la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de plata sau mandat postal in contul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod unic de inregistrare nr. 4266502, ori in numerar la sediul Autoritatii.

(4) In vederea inregistrarii marcilor de garantie proprie, persoanele fizice autorizate si persoanele juridice autorizate sa efectueze operatiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor:

a) adeverinta eliberata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin care s-a stabilit continutul marcilor de garantie proprie;

b) cererea de inregistrare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5; cererea cuprinde si solicitarea de desfigurare a marcii de garantie proprie in situatiile prevazute in prezentul ordin;

c) poansoanele gravate cu marcile de garantie proprie;

d) dovada achitarii tarifului de inregistrare.

ART. 7

(1) Marcile de garantie proprie se aplica numai de catre personalul propriu, desemnat in acest sens si care a promovat testul organizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Poansoanele cu marca de garantie proprie nu sunt transmisibile.

(3) In cazul in care persoana desemnata sa efectueze analiza si marcarea obiectelor din metale pretioase isi inceteaza raporturile de munca cu persoana fizica autorizata ori cu persoana juridica autorizata, poansoanele cu marca de garantie proprie personalizata, utilizate de aceasta, se predau Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in vederea desfigurarii marcilor in termen de 15 zile lucratoare de la data incetarii raporturilor de munca.

(4) Poansoanele cu marci de garantie proprie uzate sau scoase din uz se vor preda Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in vederea desfigurarii marcilor.

(5) In cazul incetarii sau suspendarii sub orice forma a activitatii persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate, precum si in cazul schimbarii obiectului de activitate, poansoanele cu marci de garantie proprie vor fi predate Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in vederea desfigurarii marcilor sau, dupa caz, in vederea pastrarii acestora pe toata perioada suspendarii, in termen de 15 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea in activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.

(6) In situatiile in care se solicita desfigurarea marcilor de garantie proprie, se va completa cererea prevazuta la anexa nr. 5.

(7) Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice autorizate sa efectueze operatiunea de marcare cu marca de garantie proprie vor indeplini procedura de inregistrare a marcilor prevazuta la art. 6 ori de cate ori confectioneaza noi poansoane cu marca de garantie proprie stabilita de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

ART. 8

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 9

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor marcilor utilizate de fabricantii, producatorii, importatorii, exportatorii si, dupa caz, vanzatorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 202/2004 privind stabilirea si inregistrarea marcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se abroga.

ART. 10

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu
Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 214.

ANEXA 1
MODELELE

marcilor de garantie proprie utilizate de catre producatorii, importatorii sau vanzatorii de obiecte din metale pretioase------------

NOTA (CTCE)
Reprezentarea grafica a anexei nr. 1 se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, la pagina 59,(a se vedea imaginea asociata).

ANEXA 2

CERERE
pentru stabilirea continutului marcilor de garantie proprie

SC/PFA/AF: ..............................................................     ¦

REPREZENTANT LEGAL: .....................................................     ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........, Nr. ......., Bloc ....., Scara ...., ¦

¦Apartam. ........., Localitatea ......., Judet/Sector ....................... ¦

¦                                                                              ¦

¦TELEFON ........... FAX ........... E-MAIL .................................. ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦AUTORIZATIE ANPC NR. .......... DIN DATA ....................                 ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦1. ............ legitimat cu B.I/C.I seria ....... nr. ..............,        ¦

¦  (nume si prenume persoana desemnata, care a promovat testul organizat       ¦

¦   de ANPC)                                                                   ¦

¦CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confectionate din*1):   ¦

¦[] aur; [] argint; [] platina; [] paladiu                                     ¦

¦                                                                              ¦

¦2. ....................... legitimat cu B.I/C.I seria ...... nr. .......,     ¦

¦  (nume si prenume persoana desemnata,                                        ¦

¦   care a promovat testul organizat de ANPC)                                  ¦

¦CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confectionate din:      ¦

¦[] aur; [] argint; [] platina; [] paladiu                                     ¦

¦                                                                              ¦

¦3. ....................... legitimat cu B.I/C.I seria ...... nr. .......,     ¦

¦  (nume si prenume persoana desemnata,                                        ¦

¦   care a promovat testul organizat de ANPC)                                  ¦

¦CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confectionate din:      ¦

¦[] aur; [] argint; [] platina; [] paladiu                                     ¦

¦                                                                              ¦

¦4. ....................... legitimat cu B.I/C.I seria ...... nr. .......,     ¦

¦  (nume si prenume persoana                                                   ¦

¦   desemnata, care a promovat testul organizat de ANPC)                       ¦

¦CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confectionate din:      ¦

¦[] aur; [] argint; [] platina; [] paladiu                                     ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦Cunoscand dispozitiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, ¦

¦declar pe proprie raspundere ca cele de mai sus corespund adevarului.         ¦

¦............................................... in calitate de  ............. ¦

¦(numele si prenumele persoanei care prezinta cererea)                         ¦

¦                                                                              ¦

¦LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ............. NUMAR ........................         ¦

¦                                                                              ¦

¦SEMNATURA ................. DATA ....................................         ¦

¦                                                                              ¦

¦STAMPILA SC/PFA/AF                                                            ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

*ST*

 

__________

    *1) Se va marca cu X casuta corespunzatoare metalului pretios din care sunt confectionate obiectele ce urmeaza a fi marcate cu marca de garantie proprie.

 

 

    ANEXA 3

 

                          ADEVERINTA

    privind stabilirea continutului marcilor de garantie proprie

 

    S.C./P.F.A./A.F.: ..............................................

    SEDIUL SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ....... nr. .... bl. ...., ap. ...., localitatea ........, judetul/sectorul .............. .

    La cererea dumneavoastra, inregistrata la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu nr. ....... din data de .........., va facem cunoscut ca marcile de garantie proprie personalizate stabilite pentru S.C./P.F.A./A.F. ..........., in temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt dupa cum urmeaza:

 

-----------

    NOTA (CTCE)

    Reprezentarea grfica se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, la pagina 61,(a se vedea imaginea asociata).

 

 

    Inainte de aplicarea marcilor de garantie proprie, acestea trebuie inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.*)

 

                     Director general,

                     ...................

_________

    *) Inregistrarea se va face la sediul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, sectorul 5, in incinta Regiei Autonome "Monetaria Statului", telefon 021.312.82.37.

 

 

    ANEXA 4

 

                    CERTIFICAT DE INREGISTRARE*)

                    a marcii de garantie proprie

 

                     Nr. ....... din ...........

 

Prin prezentul certificat de inregistrare se atesta inregistrarea la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a marcii de garantie proprie cu indicativul ....., apartinand S.C./P.F.A./A.F. ....., prin persoana desemnata ......., cu sediul social/profesional in str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ......., judetul/sectorul ......, posesoare a autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase nr. ......... din data de .........., pentru:

[] aur; [] argint; [] platina; [] paladiu

Inregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea si inscrierea marcii de garantie proprie in registrul de evidenta a marcilor de garantie al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor la nr. .................................. .

 

*T*

          +------------------------------------+

          ¦                                    ¦

          ¦                                    ¦

          ¦                                    ¦

          +------------------------------------+

             (fotografia marcii inregistrate)

 

      Consilier ANPC,                    Semnatura/Stampila

     .....................

     (numele si prenumele)

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Marca de garantie proprie desfigurata la data de**) ....................,     ¦

¦in baza Cererii nr. ......../.................                                ¦

¦Consilier ANPC ...............................                                ¦

¦                    (numele si prenumele)                                     ¦

¦                                                                              ¦

¦Semnatura/Stampila                                                            ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

*ST*

 

____________

    *) Acest document se va prezenta in cazul in care se solicita desfigurarea marcii de garantie proprie.

    **) Se completeaza numai de catre reprezentantul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

 

    ANEXA 5

 

                          CERERE DE INREGISTRARE

                        A MARCII DE GARANTIE PROPRIE

*T*

+------------------------------------------------------------------------------+

¦SC/PFA/AF: .......... Autorizatie ANPC Nr. ......./......., C.I.F. .........  ¦

¦Reg. Comertului....... Cont nr. ......., deschis la ...........,              ¦

¦telefon/fax nr. ................................,                             ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ...., Nr. ....., Bl. ....., Sc. ...., Ap. ..., ¦

¦Localitate ................, Judet/Sector .........................           ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦                      SOLICIT:                                                ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦[] INREGISTRARE marca de garantie proprie cu indicativul ............         ¦

¦pentru: [] aur [] argint [] platina [] paladiu                                ¦

¦                                                                              ¦

¦DELEGAT ........... legitimat cu B.I./C.I. Seria ..... nr. ........ eliberat  ¦

¦de ....................................                                       ¦

¦CNP .............................................                             ¦

¦                                                                              ¦

¦Semnatura/Stampila                    Data .....................              ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦[] DESFIGURARE marca de garantie proprie cu indicativul .............         ¦

¦pentru: [] aur [] argint [] platina [] paladiu                                ¦

¦                                                                              ¦

¦DELEGAT ....... legitimat cu B.I./C.I. Seria ..... nr. ......... eliberat     ¦

¦de ................................                                           ¦

¦CNP ........................................                                  ¦

¦                                                                              ¦

¦MOTIVUL DESFIGURARII: [] incetarea raporturilor de munca ale persoanei        ¦

¦desemnate cu persoana fizica sau juridica autorizata; [] incetarea            ¦

¦activitatii persoanei fizice sau juridice autorizate; [] poanson cu marca de  ¦

¦garantie proprie uzat                                                         ¦

¦                                                                              ¦

¦Semnatura/Stampila              Data ..............................           ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦Am primit Certificat de inregistrare marca   ¦                                ¦

¦de garantie proprie nr. ....... si poansonul ¦                                ¦

¦aferent.                                     ¦ Fotografia marcii inregistrate ¦

¦Nume si prenume ...........................  ¦                                ¦

¦Data ............................            ¦                                ¦

¦Semnatura/Stampila                           ¦                                ¦

+---------------------------------------------¦                                ¦

¦Am primit Certificat de inregistrare marca de¦                                ¦

¦garantie proprie nr. ......... si poansonul  ¦                                ¦

¦aferent desfigurat.                          ¦                                ¦

¦Nume si prenume ..........................   ¦                                ¦

¦Data ............................            ¦                                ¦

¦                                             ¦                                ¦

¦Semnatura/Stampila                           ¦                                ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

*ST*

                       _________